Algemene voorwaarden

algemene-voorwaarden-origineel

ALGEMENE VOORWAARDEN FYSIOTHERAPIE FYSUNIEK

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1.1.  Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Fysiotherapie Fysuniek is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1.2.  Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen deelnemer en Fysiotherapie Fysuniek zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Fysiotherapie Fysuniek is gevestigd.

1.3.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de fitnessgroepen van Fysiotherapie Fysuniek.

1.4.  Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Fysiotherapie Fysuniek en de deelnemer.

1.5.  Fysiotherapie Fysuniek behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen.

ARTIKEL 2: AANMELDING EN INSCHRIJVING

2.1  De aanmelding voor fitness groepen vindt plaats door telefonische aanmelding via 0344-692397 of aanmelding via één van de fysiotherapeuten van Fysiotherapie Fysuniek.

2.2  De inschrijving voor fitness vindt plaats door het invullen van het inschrijfformulier. Op dat moment vangt ook de betalingsverplichting aan. Het inschrijfformulier is te verkrijgen bij de receptie of bij één van de fysiotherapeuten of te downloaden via de website: www.fysuniek.nl

2.3  Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de huisregels van Fysiotherapie Fysuniek te accepteren.

2.4  Iedere nieuwe deelnemer is verplicht een intake en conditietest te laten afnemen. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt bij de receptie.

ARTIKEL 3: ABONNEMENT

3.1  Bij een abonnement van Fysiotherapie Fysuniek is men verplicht om de eerste periode van tenminste één maand te volbrengen.

3.2  Men sluit een abonnement af voor één maand.

3.3  Abonnementen zijn inclusief vakanties en feestdagen.

3.4  Zonder afmelding wordt het abonnement automatisch verlengd met eenzelfde periode
en bestaat er een contributieplicht. De opzegtermijn is twee weken voor afloop huidige abonnement.

ARTIKEL 4: BETALINGSREGELING EN VOORWAARDEN

4.1  Betaling geschiedt vooraf via automatische incasso en kan voor één maand worden voldaan.

4.2  Indien de abonnementskosten niet op de betalingsdatum zijn voldaan, is de deelnemer wettelijk in gebreke en kan de toegang tot de lessen worden ontzegd. Eventueel niet gebruikte lessen vervallen aan het einde van een betaalperiode.

4.3  De deelnemer dient ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op de rekening staat. Indien dit niet het geval is dient men, binnen een week na de mislukte incasso, contant het openstaande bedrag te voldoen.

4.4  Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u één maand de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

4.5  Bij het uitblijven van tijdige betaling zijn alle kosten van het incasso, gerechtelijke invordering en rentekosten voor de rekening van de cursist.

4.6  Fysiotherapie Fysuniek behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen. Lopende abonnementen voor bepaalde tijd blijven echter ongewijzigd. Deelnemers worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld. Indien u de wijziging in abonnementskosten niet wenst te accepteren, heeft u het recht om het abonnement binnen één maand na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode op te zeggen.

ARTIKEL 5: TIJDELIJK STOPZETTEN VAN HET ABONNEMENT

5.1  Het abonnement kan naar aanleiding van blessure, zwangerschap of operatie tijdelijk worden stopgezet. Hiervoor dient men een verklaring van de huisarts en/of brief van de fysiotherapeut of arts mee te nemen met de daarop verwachte tijd.

5.2  Men kan het lidmaatschap niet tussentijds onderbreken omdat men verhinderd is of op vakantie gaat.

ARTIKEL 6: BEËINDIGING ABONNEMENT

6.1  Beëindiging van een abonnement door de deelnemer geschiedt door opzegging.

6.2  De opzegtermijn is twee weken. Opzeggen dient mondeling of schriftelijk te geschieden en
wel voor of uiterlijk op de 1e dag van de laatste maand voor de opzegdatum. Zonder afmelding wordt uw abonnement stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode.

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma, dat deel uitmaakt van Fysiotherapie Fysuniek, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

7.2  Zowel Fysiotherapie Fysuniek als de beheerder aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

7.3  De deelnemer zal zowel Fysiotherapie Fysuniek als de beheerder vrijwaren voor uitspraken van derden ten deze.

7.4  Zowel Fysiotherapie Fysuniek als de beheerder aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

7.5  Schade, toegebracht door een deelnemer, aan de inventaris c.q. het gebouw van Fysiotherapie Fysuniek is verhaalbaar op grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 8: KLACHTEN EN HUISREGELS

8.1 In geval van klachten met betrekking tot Fysiotherapie Fysuniek dient de deelnemer zich te wenden bij de receptie.

8.2  In de fitnesszaal dient u ten allen tijde in correcte sportkleding te zijn gekleed. Het dragen van schone sportschoenen en het gebruik van een handdoek is verplicht.

8.3  Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rook artikelen te gebruiken binnen Fysiotherapie Fysuniek. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden kan doen gelden.

ARTIKEL 9: OVERIGE BEPALINGEN

9.1  Fysiotherapie Fysuniek behoudt zich het recht voor om de indeling van trainingstijden voor wat betreft plaats, tijd, programma’s, e.d. te wijzigen.

9.2  Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de beheerder van Fysiotherapie Fysuniek beoordeeld en beslist.